රටේ උත්තරීතර අධිකරණයට තර්ජනය කරන ඒකාධිපති ගමයා.

ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට රටක රාජ්‍ය නායකයා තමා ගේම රටේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තර්ජනය කරමින් කියන්නේ මගේ නියෝග වලට ඉහලින් කිසිවෙකුටත් යානොහැකි බව නොවේ ද….? මේ මෝඩ ගමයා…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS