අල්ලස් කොමිසම හෙළුවෙන් වේදිකාවට නගී………………..අල්ලස් කොමිසමේ උත්සවයට අල්ලස් නඩු තියෙන උන්ටම ආරාධනා කරලා, උදේ , දවල් කෑම වියදම පමණක් රුපියල් ලක්ෂ 77 ක් පුදුම රටක්………..?

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පිහිටවන් ලද ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවලින් රටේ අල්ලස් දුෂණය වැලක්වීමට විශේෂ වු බලතල ඇත්තේ අල්ලස් දුෂණ විමර්ෂන කොමිසමටය. අල්ලස කොමිසම මුළු…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS