ජනාධිපති හා ඥාණසාර හිමි අතර රහසිගත සාකච්චාවකින් පසුව නිදහස් කිරීමට එකඟ වේ.

බොදු බල සේනාව නමින් පවත්වා ගෙන යනුලබන සිංහල ජාතියවෙනුවෙන් යැයි කියමින් පවත්වා ගෙන ගිය මෙම සංවිධානය එක්තරා ආකාරයක ජාතිවාදි ස්වරූපයක් ගෙන ඒය පසුව ලාංකීය දෙශපාලනය…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS