පාර්ලිමේන්තු පොලිසියේ O.I.C අසුජි වලට වැටේ………?

ජනහිතකාමී පොලිසියක් රටේ ගොඩනැගීමට පෙර පොලිසියේ ඉන්න උසස් යැයි කියන  (සම ) – හරක් ගේ ඔළු සුද්ද කලයුතුය . ඒ මොකා පොලිසියේ පොලිස්පති උවත් කිසිදු…

Read More