පිස්සෙක් රජකරවු පාපය නැවතත් – අගවිනිසුරු විශ්‍රාම ගන්නා දිනම නැවතත් ආණ්ඩුව විසිරවීමට සියල්ල සුදානම්.

යහපත් යැයි කියා ජනතාව පොලොන්නරුවේ උපන් දුප්පත් ගොවියකු රජකමට පත් කොට මේ වනවිට අනීක පිඩාවන් විදිමින් සිටි. ඔක්තොබර් 26 රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණයක් කොට රටටත් ලොකයාටත්…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS