බුද්ධිය නැති උන් ගේ ” බුද්ධි ” තොරතුරු…..?

පාස්කු ඉරිදාවක් එකම මළ ගෙයක් කල මිලේච්ච ත්‍රස්තප්‍රහාරයන් පිලිබදව තම රජයට තොරතුරු ලැබී තිබුන බව එක්තරා ඇමතිවරයකු කියා ඇත. රටක ජනතාව ගේ ආරක්ෂාවට හා තම…

Read More

LATEST

HOT NEWS

POLITICS